Vår webbplats använder cookies för att förbättra användbarheten på våra webbplatser och göra våra tjänster mer relevanta för dig.
SF
Kom ihåg mig 
huvudmeny
kalendervy
egenskaper
hjälp
Almänna villkor


1. Allmänt om Tjänsten

Preoni Oy ("Leverantören") erbjuder användare tillgång till en Internet-baserad kalendertjänst på webbplatsen www.ikalender.se ("Tjänsten") där en användare ("Användare") kan skapa eller besöka en privat eller publik svenskspråkig händelsekalender. För användning av Tjänsten är följande allmänna villkor ("Allmänna villkor") tillämpliga mellan Användaren och Leverantören. Genom Användarens användning av Tjänsten godkänner Användaren automatiskt att dessa Allmänna villkor skall vara tillämpliga för användning av Tjänsten.

2. Drift av Tjänsten

Tjänsten är normalt i drift dygnet runt, sju dagar i veckan. Leverantören garanterar ej att Tjänsten är fri från avbrott eller fel under ovanstående tid. Användaren äger inte i något fall rikta krav mot Leverantören på grund av driftstörningar, på grund av att Tjänsten inte övervakats, fungerat tekniskt tillfredsställande, varit åtkomlig eller på grund av att Tjänsten innehållit fel. Leverantören har dessutom rätt att förbättra och på alla sätt ändra Tjänstens innehåll, struktur och programvaror.

Leverantören förbehåller sig rätten att tillfälligt stänga Tjänsten för service, underhåll, uppgraderingar och ändringar. Leverantören har ej någon skyldighet att underrätta Användaren om planerade avbrott i Tjänsten och svarar inte för kostnad eller skada som kan uppkomma på grund av dylika åtgärder. Leverantören försöker, om det rimligtvis är möjligt, på förhand informera om för Användaren väsentliga ändringar samt avbrott i Tjänsten, via Tjänsten eller på annat lämpligt sätt.

Användaren är inte berättigad till skadestånd eller annan ersättning på den grund att driftstörningar omöjliggör eller försvårar utnyttjandet av Tjänsten. Leverantören åtar sig inte något ansvar om någon behörig eller obehörig gör intrång i Användarens, Leverantörens eller annans datorresurs och skaffar tillgång till, förstör eller förvanskar data eller information. Leverantören friskriver sig från allt ansvar för skador och förluster som kan drabba Användaren.

3. Användarens ansvar

Om Användaren inte använder Tjänsten i enlighet med dessa Allmänna villkor har Leverantören rätt att med omedelbar verkan avsluta Användarens tillgång till Tjänsten samt avlägsna Användarens användarkonto från Tjänsten. För att tjänsten ska fungera på korrekt sätt förbinder Användaren att inte kringgå de tekniska åtgärderna som har vidtagits för att begränsa användandet av Tjänsten. Användaren skall hålla Leverantören skadeslös från skador som Leverantören åsamkats genom Användares nyttjande av Tjänsten i strid mot dessa Allmänna villkor.

Huvudanvändarens lösenord är personlig och får inte överlåtas, överföras eller avslöjas för tredje part. Användaren är också ansvarig för att förvara lösenordet så att obehöriga ej kan ta del av dessa eller i övrigt obehörigen komma att utnyttja tjänster tillhandahållna av Leverantören. Användaren får dock helt fritt publicera och distribuera användargruppernas lösenord.

Användaren tar fullt ansvar för all material som publiceras på Tjänsten. Det är Användarens ansvar att tillse att relevant lag såsom Upphovsrättslagen och Personuppgiftslagen åtföljs.

4. Leverantörens ansvar

Leverantören ansvarar ej för den information som överförs genom Tjänsten och är inte skadeståndsskyldigt för skada eller förlust i händelse av fördröjning, avbrott, utebliven eller felaktig leverans av tjänst eller omständighet av liknande slag. Leverantören ansvarar inte i något fall för indirekt skada såsom utebliven vinst eller nytta, minskad produktivitet/produktion eller andra affärsförluster som Användaren kan tänkas göra.

Leverantören har rätt att låta bli att publicera och rätt att eliminera material som enligt upprätthållarens uppfattning strider mot lag eller god sed eller är skadligt eller störande för Leverantören, användare eller tredje part.

5. Betaltjänster och fakturering

Standardtjänsten inom Tjänsten är kostnadsfri. Tjänsten innehåller även betaltjänster. Priserna och betalningsvillkoren för betaltjänsterna anges skilt för varje tjänst. Leverantören debiterar endast för sina egna tjänster. Utöver detta betalar Användaren normal avgift för användning av Internet.

6. Registrering och personuppgifter

Den som vill ansluta sig till Tjänsten bör lämna de obligatoriska uppgifter som Leverantören efterfrågar i samband med registrering. Användaren samtycker till att de personuppgifter som överlämnas behandlas av Leverantören på sådant sätt som krävs för att tillhandahålla tjänsten. Det åligger Användaren att alltid hålla sina kontaktuppgifter aktuella.

7. Cookies

Tjänsten innehåller cookies. En cookie är en textfil som sparas på besökarens dator när man besöker webbplatsen. Textfilen används bl.a. för att underlätta besökarens användning av webbplatsen. Cookien används till annonser, för att skräddarsy Tjänsten och för att logga in Användaren automatiskt till Tjänsten. Om Användaren inte vill acceptera cookies så kan dessa stängas av i Användarens webbläsare.

För besökare kan annonser visas av tredje part. För tillfället använder vi Google för att visa annonser.
  • Google som tredjepartsleverantör använder cookies för att visa annonser på vår webbplats.
  • Användningen av DART cookien kan Google att placera annonser för dig baserat på användarens besök som du gör på olika webbplatser.
  • Användare kan välja att inte ta emot DART-cookien genom att gå till sekretesspolicyn för Googles annonsnätverk och innehållsnätverk
8. Force Majeure

Leverantören skall vara befriat från skadestånd och andra påföljder om fullgörelsen av avtalet hindras eller försvåras av någon omständighet - såsom t.ex. inskränkningar i energitillförseln, avbrott i tele- eller nätkommunikationer, arbetsmarknadsstörningar, förbud, restriktioner, uteblivna tillstånd, olyckshändelser eller uteblivna leveranser från underleverantörer - som Leverantören skäligen inte kunnat förutse och vars följder Leverantören inte heller kunnat undvika eller övervinna.

9. Immateriella rättigheter

Användaren är medveten om att Leverantören äger alla rättigheter, namn och intressen i och för Tjänsten, inklusive, utan begränsning, alla immateriella rättigheter och sådana rättigheter som skyddas av internationella lagar om immateriella rättigheter. Därmed godkänner Användaren att inte kopiera, reproducera, ändra, modifiera eller bearbeta Tjänsten. Användaren godkänner även att inte använda någon sökrobot, annan automatiserad enhet eller manuell process för att övervaka eller kopiera innehåll från Tjänsten.

10. Uppsägning av betaltjänst

Leverantören är inte skyldig att återbetala avgift eller andra redan erlagda avgifter när betaltjänsten sägs upp.


11. Ändringar av Allmänna villkor

Leverantören förbehåller sig rätten att ändra dessa Allmänna villkor med ikraftträdande 30 dagar efter publicering på denna webbplats.

12. Tvist

Tvist angående tillämpningen eller tolkning av detta avtal skall i första hand lösas genom förhandling mellan Användaren och Leverantören. Kan parterna ej föra förhandling och lösa tvisten skall denna slutligen lösas av finsk domstol.


Ny här?» KALENDERINFO» KONTAKT © 2009-2021 ikalender.se -kalendertjänsten